strofa

Dopo incò a ghè adman
an ghè gnint da fer
la gent l’è mata
i gan pressia, i gan.

A la bunora a ghè già
chi và ad corsa
a testa basa
e in t’saluten gnan.

ritornello

Ma a sarè bel firmers un atom
e laser quèl per adman.
Quand a spol torla dolsa
as cata al temp anch ad fer l’amor

ritornello

Dopo incò a ghè adman
at riv a lavurer
in bèle arbuf
ma csa ghiv tut ?

Ala bunora a ghè già
chi sa sbraia drè
al rughi in sla frunt
in tut brut !!

ritornello

Ma a sarè bel firmers un atom
e laser quèl per adman.
Quand a spol torla dolsa
as cata al temp anch ad fer l’amor

strofa

E te asesor dal stredi
chi peren bumbardedi
sat cat in gir … At dig un fat

Tam pèr mia tant asvelt
tot sú e a fèr dlasfèlt
acse timpèr sa costa al sèl

Oh oh oh  oh oh oh  a vanghèr … sè !!!
a vanghèr … sè !!!
a vanghèr … sè !!!
a vanghèr … sèèèè !!!

ritornello

A son ferom al semafer in piasa
e aspet cal vegna verd.

L’am riva addre’ e pò al strumbasa
e al slampesa al ghà d’ander.

Ma ciapa dl’aria te e al to suv
e la pasinsia cat ghè mia.

Cat ad rivarè a ca un minut dop
ma di punt ta nin perd mia.

Dopo incò a ghè adman
an ghè gnint da fer
i van ad corsa
i gan pressia, i gan.