strofa

Al lunidè
set ad bon cusa ghè
an ghè gnint ad bon forse a vag al marchè.

Al lunidè …… al lunidè
set ad bon cusa ghè ….. la la la la
an ghè gnint ad bon forse a vag al marchè.

E al martedè …… al martedè
set ad bon cusa ghè …… la la la la
che la fèn dla smana lè un po’ meno luntana.

ritornello

Al dè c’aspet da semper lè sol al venerdè.
Ad vegn a tor preperet dai c’andem a baler.

strofa

Al mercurdè …… al mercurdè
set ad bon cusa ghè ….. la la la la
la smana lè mia finida però a ghè la partida.

Al giuidè ……al giuidè
set ad bon cusa ghè ….la la la la
che asculter ind l’aria a ghè l’udor dal weekend.

ritornello

Al dè c’aspet da semper lè sol al venerdè.
Ad vegn a tor preperet…dai c’andem a baler

strofa

E quand aiom balee e bbu anca un quel bicer
lam dis al me dutor ca gom da fer l’amor
più cas pol … fin cas pol … più cas pol.

ritornello

Al dè c’aspet da semper lè sol al venerdè.
Ad vegn a tor preperet…dai c’andem a baler

Al dè c’aspet da semper lè sol al venerdè.
Ad vegn a tor preperet…dai c’andem a baler